ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

AAN CONSUMENTEN

van Houts Zonnewering en Rolluiktechniek v.o.f.

Cipres 11 A

5711 DZ  Someren

 

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1        Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon, de gebruiker van de algemene voorwaarden in deze firma van Houts Zonnewering en Rolluiktechniek v.o.f.;

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van het bedrijf.

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en/of de (daarbij) door de ondernemer geleverde materialen.

Meer – en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of

inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

 

Artikel 2        Algemeen

 

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, alle offerte en overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 3        Aanbiedingen en offertes

 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3.2. De ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3. De ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien het werk (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, en kan de ondernemer deze meer – minderwerk al dan niet in rekening brengen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4        Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van de ondernemers aanbod. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur langs schriftelijke of elektronische weg.

4.2. In eerste instantie krijgt de consument een vrijblijvende offerte, na bevestiging van deze offerte komt indien nodig een definitieve meting, de offerte wordt dan omgezet in een bevestiging. Deze wordt met voorkeur elektronisch verstuurd. De ondernemer kan pas materialen gaan bestellen wanneer er een akkoord op deze bevestiging is verstuurd en de aanbetaling, volgens afspraak, is voldaan.

 

Artikel 5        Levering

 

5.1. De levering geschiedt bij de consument aan huis / appartement / winkel / kantoor tenzij anders is overeengekomen. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

5.2. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk, volgens voorschriften, en naar de afspraken volgens de overeenkomt uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat hij zijn order in bestelling geeft en de aanbetaling is gedaan. Dit omdat het om maatwerk producten gaat en speciaal voor de consument in maat en kleur in vervaardigt.

5.4. Indien de consument na bevestiging alsnog de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat de ondernemer hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.5. De bezorging van aankopen gebeurt kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.

5.6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan de ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.7. Indien de ondernemer gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

5.8 Indien de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

 

 

Artikel 6        Garantie

 

6.1. De ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan voor normaal gebruik, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen kunnen worden gesteld. En vrij van fabrieks- en constructie fouten.

6.2. Openbaart zich binnen 6 maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

6.3. In afwijking van de in lid 2 genoemde periode van zes maanden en behoudens eventuele andersluidende afspraken tussen partijen gelden voor de onderstaande producten tenminste de volgende (garantie)perioden:

 1. op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken 2 jaar;
 2. op binnenzonweringen 1 jaar;
 3. op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten (met uitzondering van elektronische besturing – en bedieningscomponenten) 2 jaar.

6.4. De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:

– gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

– het gebrek geen gevolg is van het werk;

– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de  ondernemer;

6.5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

6.6. De ondernemer verschaft de consument een rekening die dient als een schriftelijk garantiebewijs.

 

Artikel 7        Monsters en modellen

 

7.1. Indien door de ondernemer een model, monster of staal is getoond of verstrekt aan de consument, dan blijft dit een eigendom van de ondernemer.

 

Artikel 8        Eigendomsvoorbehoud

 

8.1. De ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 

Artikel 9        Onderzoek, reclames

 

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk is.

9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de ondernemer gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, montage-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

9.4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en op de wijze zoals door de ondernemer aangegeven.

 

 

Artikel 10      Risico-overgang

 

10.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 11      Prijsverhoging

 

11.1. Indien de ondernemer met de consument bij het maken van een offerte een bepaalde prijs overeenkomt, is de ondernemer gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

11.2. Een offerte blijft 30 dagen rechtsgeldig tenzij onvoorzien een prijsverhoging voor leveranciers aan de ondernemer wordt opgelegd. Deze zal dan de offerte hierop moeten aanpassen. Na het maken van de bevestiging en de aanbetaling zullen geen prijsverhogingen worden doorgevoerd.

 

Artikel 12      Betaling

 

12.1. Bij het akkoord geven van een opdracht zal de consument 25 % moeten aanbetalen. Tenzij anders is overeengekomen. Zonder deze aanbetaling zal de ondernemer z

12.2. Wanneer een afspraak tot montage gemaakt kan worden wordt de factuur met de rest waarde van 75 % verstuurd. Dit factuurbedrag dient daags voor montage netto op de rekening van de ondernemer te staan. Wanneer deze op de dag van montage niet op de rekening staat bij geschreven kan er niet worden gemonteerd. De ondernemer zal dan contact opnemen met de consument om een andere afspraak te maken. Extra kosten die de uitstel met zich meebrengen, denk aan extra opslag of indien noodzakelijk ander vervoer of het inhuren van extra personeel, en klim en steigermaterialen zal op de consument worden verhaald.

12.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

12.4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de ondernemer en de verplichtingen van de consument jegens de ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13      Opschorting en ontbinding

 

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14      Incassokosten

 

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 1. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 3. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 15      Vrijwaringen

 

 1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 

Artikel 16      Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17      Aansprakelijkheid

 

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 18      Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19      Geschillen

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20      Toepasselijk recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 21      Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn op te vragen en uit te reiken naar consument;
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Heeft u vragen?

Contact ons

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×